خوراك
نقشه راه تحول دیجیتال ایران

نقشه راه تحول دیجیتال ایران

در این خالصه اجرایی، ارکان جهتساز ایران دیجیتال شامل چشمانداز، آرمانها، اهداف، راهبردها، سیاستها و پروژهها معرفی شده است. این ارکان در سه الیه توانمندسازها، کاربردها و آثار مورد توجه قرار گرفته است. الیه توانمندسازهای ایران دیجیتال شامل شش سازه قانون، زیرساخت، امنیت، هویت، سواد، داده باز و الیه کاربردهای ایران دیجیتال شامل سه سازه جامعه دیجیتال، دولت دیجیتال و نیز کسبوکار دیجیتال میباشد. در الیه آثار ایران دیجیتال، 10 مسئله اساسی کالن کشور در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مد نظر قرار گرفته است.
بيشتر
موارد مستلزم تصمیمگیری و اقدام در حوزه آموزش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

موارد مستلزم تصمیمگیری و اقدام در حوزه آموزش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

با شیوع ویروس کرونا در جهان، به دلیل سرعت باالی انتقال آن با گذشت زمانی کوتاه، بسیاری از کشورها سیاست تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی و مؤسسات آموزشی را در اولویت برنامههای مبارزه با شیوع بیماری قرار دادند. بنابر آمار دریافت شده از وبگاه یونسکو در 9 فروردین ماه 1399 ،165 کشور تعطیلی سراسری مؤسسات آموزشی را در دستور کار قرار دادهاند که این تعداد، آموزش بیش از 5/1 میلیارد فراگیر را که 1/87 %کل ثبتنام کنندگان جهانی برای تحصیل در همه مقاطع آموزشی شامل میشود را تحت تاثیر قرار داده است. شکل زیر از همان وبگاه، موقعیت کشورها را نشان میدهد
بيشتر
قرنطینه، شکل استفاده از اینترنت را تغییر داده است

قرنطینه، شکل استفاده از اینترنت را تغییر داده است

شیوع کرونا ویروس شکل استفاده از اینترنت را تغییر داده است. برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید سه نمودار بالا استقبال از اتصال به سه وب‌سایت فیسبوک، نت‌فلیکس و یوتیوب از طریق کامپیوتر (همزمان با شیوع ویروس کرونا) است در مقایسه با نمودار پایین استفاده از اپلیکیشن‌های فیس‌بوک، نت‌فلکیس و یوتیوب از طریق تلفن‌های همراه را نشان می دهد. برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید در شرایطی که استفاده از رسانه‌های اجتماع...
بيشتر
صفحه 1 از 2 ابتداقبلی [1]2 انتها