دكتر فاطمه نارنجي

دكتر فاطمه نارنجي

مدير اداره آموزش

اسماعيل امتياز

اسماعيل امتياز

معاون مالي و اداري

سيمين صالحي

سيمين صالحي

كارشناس منابع انساني

سجاد عبادي

سجاد عبادي

مدیر روابط عمومی و دانشجویی-فرهنگی

دكتر احسان سقط فروش

دكتر احسان سقط فروش

مدیر دفتر همکاری های بین المللی

دكتر احد زارع

دكتر احد زارع

مدیر دفتر پژوهش

نرگس میرزایی

نرگس میرزایی

معاون اجرایی اداره آموزش

سارا رحمتي

سارا رحمتي

کارشناس ارزشیابی کیفیت یادگیری

پروین زبرجدخواه

پروین زبرجدخواه

کارشناس آموزش

خدیجه ولی پور

خدیجه ولی پور

کارشناس اداره آموزش

زینب مصطفوی

زینب مصطفوی

کارشناس آموزش

پریناز پیکانی

پریناز پیکانی

کارشناس سیستم ثبت نام